Kategoria: Geografia turystyki międzynarodowej

BURZLIWY ROZWÓJ

Burzliwy rozwój ruchu turystycznego jest jedną z cha­rakterystycznych cech naszych czasów. Turystyka międzynaro­dowa rozwija się w tak gwałtownym tempie, że powoduje to konieczność prowadzenia specjalnych badań nad jej rozwojem.Pierwsza zorganizowana grupa turystów zagranicznych od­była podróż w roku 1863 do Szwajcarii.

TRUDNE WARUNKI

W związku z tym’ dąży się do zwiedzania miejsc historycznych, zabytków, a także do zaznajomienia się ze skarbami sztuki i architektury.Przeważająca część międzynarodowego ruchu turystycznego przypadała na Europę. Więzy pokrewieństwa oraz językowe, łą­czące ludność krajów europejskich i pozaeuropejskich, były głó­wnym

TURYSTYKA PODCZAS WOJNY

Zniszczony transport i hotele, brak żywności i kwalifikowanych kadr, niestabilność waluty, przepisy celne oraz ograniczenia walutowe wpływały ujemnie na jej rozwój.Jednocześnie wyczerpanie się w okresie wojny zasobów wa­lutowych, silny deficyt bilansu płatniczego szeregu krajów, ko­nieczność uzyskania waluty dla pokrycia importu

OKRES WYZWALANIA

Końcowe lata 40-te można uważać za okres wznowienia po­wojennej turystyki międzynarodowej. Podstawą do takiego twierdzenia są następujące dane: ogólna liczba turystów zagra­nicznych w świecie w 1947 r. wyniosła 16,6 min (przyjazdy), a w 1948 r. — ponad 20 min. W

LICZBA TURYSTÓW

Przez liczbę turystów rozumie się liczbę przyjazdów turystów za­granicznych do określonego kraju. Ponieważ jeden turysta zwiedza nie­kiedy jednocześnie kilka krajów, ogólna liczba turystów jest nieco mniej­sza niż lic2ba przyjazdów. W związku z tym, ie praktycznie czasem nie­możliwe jest wydzielenie liczby

ROZWÓJ TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ

Rozwój turystyki zagranicznej w Europie Zachod­niej nie był jednakowo szybki we wszystkich krajach. Początko­wo najliczniejsze grupy turystów kierowały się do krajów skan­dynawskich, Austrii, RFN, Hiszpanii, Włoch i Francji. Turysty­ka międzynarodowa miała w tym okresie wyłącznie wewnątrz- europejski charakter, przy czym

OŻYWIONY RUCH TURYSTYCZNY

Ożywiony ruch turystyczny obserwuje się także w tym czasie w Ameryce. W Kanadzie już w latach 1947—48 ruch turystycz­ny przekroczył poziom przedwojenny (głównie dzięki napływo­wi turystów ze Stanów Zjednoczonych). Pomyślnie rozwijała się turystyka w Meksyku, Kubie i Panamie (głównie dzięki

KONTAKTY TURYSTYCZNE

Kontakty turystyczne (głównie pomiędzy krajami są­siednimi) umacniały się coraz bardziej i rozszerzały. Rozwojowi turystyki sprzyjało podpisanie specjalnych umów pomiędzy eu­ropejskimi ‚krajami kapitalistycznymi. Przewidywały one między innymi wzajemną wymianę dużych grup turystów (studenci, uczniowie) w okresie urlopów i świąt. Oprócz turystyki

KRÓTKOTERMINOWE WYJAZDY

Krótkoterminowe wyjazdy za­graniczne stają się coraz bardziej dostępne dla szerokich warstw ludności o średnim poziomie dochodów. Największe przedsię­biorstwa turystyczne traktują rozwój turystyki masowej, jako źródło wielkich dochodów. Dużą uwagę poświęca się także rozwojowi turystyki w kra­jach socjalistycznych, w tym również

WYMIANA TURYSTYCZNA

W uchwale Komitetu Centralnego KPZR, Rady Ministrów ZSRR i Wszechzwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodo­wych „O środkach prowadzących do dalszego rozwoju turystyki i wypoczynku w kraju”, opublikowanej w „Prawdzie” 26 czerw­ca 1969 r., przewiduje się stworzenie potężnej bazy materialnej dla turystyki,

OGÓLNA LICZBA TURYSTÓW

Ogólna liczba turystów zagranicznych w świecie stale się zwiększa: w 1950 r. wynosiła 25 min, w 1960 r. — 71 min, w 1970 r. — 168 min. Eksperci zagraniczni przewidują, że w ro­ku 1975 liczba turystów zagranicznych w świecie osiągnie

CZYNNIKI SPOŁECZNO- EKONOMICZNE

Czynniki społeczno-ekonomiczne odgrywają główną rolę w rozwoju turystyki międzynarodowej. Szczegól­nie duże znaczenie ma coraz intensywniejszy rozwój stosunków ekonomicznych pomiędzy państwami w związku z nasilającym się międzynarodowym podziałem pracy. Ważną przesłankę material­ną rozwoju turystyki międzynarodowej stanowił rozwój handlu międzynarodowego oraz współczesnego transportu.W