Kategoria: Geografia turystyki międzynarodowej

POSZERZENIE SKŁADU SOCJALNEGO TURYSTÓW

Poszerzenie składu socjalnego turystów wyjeżdżających z sze­regu krajów zachodnich jest rezultatem zdobytych przez masy pracujące w wyniku walk klasowych ustępstw ze strony przed­siębiorców (zwiększenie płatnych urlopów oraz podniesienie płac). Jednakże trudności ekonomiczne jakie przeżywały w ostatnich latach przodujące kraje kapitalistyczne

SPOŚRÓD CZYNNIKÓW

W przeciwieństwie do tego rozwój turystyki w socjalistycz­nych krajach Europy odznacza się wysokim i stałym tempem wzrostu. Osiągnięcia turystyki międzynarodowej w krajach so­cjalistycznych są wynikiem stałego wzrostu poziomu życia lud­ności, a w szczególności przedłużeniem urlopów i podniesieniem płac oraz uzyskaniem

ZWIĘKSZENIE RUCHU TURYSTYCZNEGO

Zwiększeniu międzynarodowego ruchu tury­stycznego sprzyjają: normalne kontakty dyplomatyczne, istnie­nie umów i porozumień turystycznych, wspólne wykorzystywa­nie środków transportu. Najbardziej ożywiony ruch turystyczny istnieje pomiędzy krajami należącymi do tych samych bloków IG politycznych, wojskowych i ekonomicznych. Jednakże w warun­kach istnienia normalnych stosunków

REAKCYJNA POLITYKA

Reakcyjna polityka niektórych państw utrudnia tranzytowy ruch przez ich terytorium turystom z krajów socjalistycznych. Jednocześnie ZSRR i inne kraje socjalistyczne stworzyły wszel­kie warunki dla ruchu tranzytowego cudzoziemców. W szczegól­ności ZSRR otworzył wielką drogę tranzytową dla turystów uda­jących się z krajów

CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE

Czynniki demograficzne wpływają także na roz­wój turystyki międzynarodowej. Wzrost liczby ludności na Zie­mi zwiększa światowy potencjał turystyczny. W wyniku zwięk­szającej się liczby ludności stale wzrasta gęstość zaludnienia licz­nych regionów świata. Coraz trudniej jest znaleźć w wielu roz­winiętych gospodarczo krajach ciche,

OSIĄGNIĘCIA

Osiągnięcia, jakie odniesiono w ostatnich dziesięcioleciach w dziedzinie przedłużenia życia ludzkiego spowodowały, że w ru­chu turystycznym uczestniczy ludność w wieku poprodukcyj­nym, mająca środki i czas dla odbywania podróży turystycznych.Z pozostałych czynników demograficznych mających wpływ na turystykę należy wymienić: wzrastające wzajemne zainteresowanie

PSYCHOLOGICZNE PRZESŁANKI

Z czynnikami demograficznymi wiążą się liczne psycholo­giczne przesłanki, jak np. dążenie do zmiany otoczenia, a także naśladownictwo, moda itp. Szczególnie ważną rolę w rozwoju turystyki międzynarodowej odgrywa podniesienie stopy życiowej ludności i spowodowany tym wzrost zainteresowania innymi krajami.  Szczególnym zainteresowaniem

ZAINTERESOWANIE ROZWOJEM

Należy podkreślić, że udział Europy, Azji i Australii we wpływach walutowych zwiększa się, a udział Ameryki Północnej i Łacińskiej oraz Afryki maleje.Omówimy nieco szczegółowiej zachodnioeuropejski region turystyczny. Zainteresowanie rozwojem turystyki zagranicznej w Europie zrodziło się zaraz po drugiej wojnie światowej,

TRUDNA SYTUACJA EKONOMICZNA

Licznym kra­jom nie udało się uporządkować obiegu pieniężnego. W niektó­rych krajach inflacja przybrała ogromne rozmiary, a wartość pieniądza gwałtownie spadła. W końcu lat 40-tych przeprowa­dzona została w szeregu krajach dewaluacja waluty. Kryzys walutowy w świecie kapitalistycznym przeciągnął się do poło­wy

ŹRÓDŁO UZYSKANIA WPŁYWÓW

Ważne źródło uzyskania wpływów dewizowych widziano w rozwoju turystyki zagranicznej, a zwła­szcza w przyciąganiu turystów ze Stanów Zjednoczonych. Wpły­wy z obsługi turystów zagranicznych powinny były odegrać znaczną rolę w odbudowie zniszczonej w > wyniku wojny gospo­darki szeregu krajów zachodnioeuropejskich. Do

DOCHODY Z TURYSTYKI

W roku 1949 18 krajów Europy Zachodniej z samego tylko tytułu pobytu turystów amery­kańskich zyskało 204,5 min dolarów, to znaczy tyle samo co z ty­tułu eksportu do Stanów Zjednoczonych wina, artykułów włó­kienniczych, drewna, samochodów i zegarków. Dochody z turystyki odgrywają

WPŁYWY Z TURYSTYKI ZAGRANICZNEJ

W ciągu ostatnich 10—15 lat do takich krajów należały: Austria (w 80 do 100%), Włochy (w 70 do 80%), Wielka Brytania (okresowo prawie w 50%). Dzięki dochodom z turystyki zagranicznej Hiszpania i Szwajcaria uzyskuje nie­jednokrotnie dodatnie saldo bilansu płatniczego. Wpływy